Pirkimo taisyklės

Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.medeliunamai.lt ir „Medelių namai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

 

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

 

1.Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

1.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta.

1.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.3. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo informacija.

1.4. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu: info@medeliunamai.lt , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus CK 622810 str. 2d. nurodytus atvejus.

2.1.1.Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes Pardavėjui. Pirkėjui tokiu atveju tenka prekių grąžinimo išlaidos. Grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, nepažeistos, pilnai sukomplektuotos. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos.

2.1.2.Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų.

2.2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektacijos prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas Pardavėjui jo nurodytu el. paštu.

2.3. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

2.4. Pirkėjas turi galimybę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus, pagal CK 6.2287str. 16 p.

2.4.1. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, vvtat.lt) arba į teismą.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

3.3.1.Prekių likutis sandėlyje ir e. parduotuvėje gali nesutapti, todėl Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą ar jo dalį dėl prekių, kurių iki pradėjus vykdyti užsakymą sandėlyje  nebebuvo, apie tai informuodamas Pirkėją.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar elektronine mokėjimų sistema „Paysera“ nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4. Prekių kokybė ir garantija

4.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

4.2. Garantija pradeda galioti nuo prekės  pardavimo/ perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip.

4.3. Kiekvienos el. Parduotuvėje www.medeliunamai.lt parduodamos prekės duomenys, savybės nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.4. Sodo įrankiams, vazonams taikoma 24mėn. garantija nuo jų įsigijimo datos.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja nekokybiškas prekes  nemokamai pataisyti, pakeisti  arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus.

4.6. Garantinis laikotarpis nėra taikomas prekėms, kurios buvo išardytos paties Pirkėjo ar eksploatuojamos nesilaikant naudojimo taisyklių ir reikalavimų.

4.7. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@medeliunamai.lt. Pirkėjas privalo pateikti priežastį (prekės trūkumą) ir pirkimą įrodančius dokumentus. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

 

Elektroninė ginčų sprendimo platforma

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013, 14str.

Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo

arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.

EGS platforma – paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.

EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/